Ochrana osobních údajů a zpracování


Kdo bude Správcem Vašich osobních údajů?
A events Company s.r.o., se sídlem Pod lipkami 1520/8, Praha Smíchov 150 00 (dále jen "Správce") zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR") a dalšími právními předpisy.
Správce můžete ve věcech zpracování Vašich osobních údajů kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

 • 725 819 816
 • e-mail: info@aevents.cz

Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených a proškolených zaměstnanců. Správce může ke zpracování osobních údajů využívat externí zpracovatele (blíže viz kapitola Komu mohou být Vaše osobní údaje předávány?).

Pro jaké účely budou zpracovávány Vaše osobní údaje?
S ohledem na Vámi využívané služby a tím daný účel zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi, maximálně v následujícím rozsahu.
Za účelem nákupů služeb dle smlouvy o poskytování služeb zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, PSČ bydliště, adresa bydliště, e-mail, telefon), další údaje pro agendu (datum narození, identifikační foto). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy o poskytování služeb, a to nejvýše po dobu plnění smlouvy plus 3,5 let na promlčení všech závazků z plnění smlouvy.
Za účelem registrace zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, PSČ e-mail, telefon), další údaje pro agendu (datum narození, identifikační foto). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy o poskytování služeb, a to nejvýše po dobu plnění smlouvy plus 3,5 let na promlčení všech závazků z plnění smlouvy.
Za účelem vedení databáze registrovaných uživatelů a osobních on-line účtů klientů zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, PSČ bydliště, adresa bydliště, e-mail, telefon). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu, a to nejvýše po dobu 5 let od posledního přihlášení do on-line účtu klienta.
Za účelem Vaší identifikace na webových stránkách www.aevents.cz, zapamatování Vašich přihlašovacích údajů/souhlasů/nastavení při opětovné návštěvě, zajištění bezpečnosti, sledování návštěvnosti webu zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, stát, e-mail, telefon), další údaje pro agendu (datum narození, věk, IP adresa). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu s ukládáním cookies, a to dle typu cookies, nejvýše po dobu 2 let.
Za účelem marketingových výzkumů zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, PSČ bydliště, e-mail, telefon), další údaje pro agendu (datum narození, pohlaví, věk). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, a to nejvýše po dobu plnění smlouvy plus 3,5 let na promlčení všech závazků z plnění smlouvy.
Za účelem zasílání obchodních sdělení klientům zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, PSČ bydliště, e-mail, telefon), další údaje pro agendu (datum narození, pohlaví, věk). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, a to nejvýše po dobu 5 let.
Za účelem splnění zákonných povinností (účetní, daňové a další zákony související s činnostmi Správce) zpracováváme nezbytně nutné osobní údaje dané zákonem. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu, a to nejvýše po dobu plnění smlouvy plus 10 let na promlčení všech závazků z plnění smlouvy.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předávány?
Aby mohly být řádně naplněny shora uvedené účely zpracování předáváme Vaše osobní údaje některým dalším subjektům (tzv. příjemcům). Vždy však dbáme na to, abychom Vaše osobní údaje předávali pouze v nezbytné míře a pouze takovým subjektům, které poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů a zpracování Vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jaká práva můžete ve vztahu ke svým osobním údajům uplatňovat?
Právo na přístup k osobním údajům

V rámci práva na přístup k osobním údajům máte konkrétně právo požadovat:

 1. informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a případně
 2. poskytnutí kopií některých (Vámi vybraných) nebo všech Vašich zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů. Dále můžete žádat doplnění případných neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz některých nebo veškerých Vašich osobní údaje, a to v případě, že:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, prokteré byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. jejich zpracování je nezákonné, to nastává v případech, kdy neexistuje nebo odpadl právní základ pro zpracovávání (např. po odvolání souhlasu se zpracováním nebo úspěšném vznesení námitky proti zpracování, viz níže), nebo jsou osobní údaje z jiného důvodu zpracovány protiprávně;
 3. je Správci právními předpisy uložena povinnost Vaše osobní údaje smazat;
 4. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 16 let.

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud nebudou existovat zákonné důvody pro pokračování ve zpracování i přes Vaši žádost. Těmito důvody je zejména nezbytnost dalšího zpracovávání za účelem splnění naší právní povinnosti nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků. Nebude-li však dán žádný důvod pro další zpracovávání, vyhovíme Vaší žádosti neprodleně.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a žádné další operace zpracování s nimi není možné až na zákonné výjimky provádět. Omezení zpracování můžete požadovat v následujících případech, kdy:

 1. popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to podobu potřebnou k ověření jejich přesnosti;
 2. je zpracování protiprávní, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich zpracování;
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesli jste námitku proti zpracování, a to podobu potřebnou k ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody (viz níže).

Právo na námitku proti zpracování

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu a Vy se domníváte, že naše oprávněné důvody pro zpracování nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vaši žádost ověříme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevažuje nad Vašimi zájmy, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme.

Pokud podáte námitku proti zpracování osobních údajů v rámci přímého marketingu, zpracování ukončíme neprodleně.

Právo na přenositelnost

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. automatizovaně (pomocí výpočetní techniky) a zároveň
 2. na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy,

můžete požadovat poskytnutí těchto osobních údajů ve formátu XML. Na Vaši žádost můžeme takto strukturované osobní údaje předat přímo jinému správci dle Vašeho výběru.

Právo odvolat souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, přestaneme Vaše osobní údaje neprodleně zpracovávat za účelem, který je spojený s tímto souhlasem. Odvolání souhlasu nemá vliv na další zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě jiného právního titulu, např. plnění právní povinnosti Správce.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případech, kdy se domníváte, že byla zkrácena nebo porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit na jakýkoliv dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, viz www.uoou.cz.

Jakým způsobem můžete svoje práva u Správce uplatňovat?

Vaše žádost na uplatňování Vašich práv ve vztahu ke svým osobním údajům bude ze strany Správce vyřízena bezplatně a bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o maximálně další dva měsíce, přičemž musíte být o takovém výjimečném prodloužení informování a musí Vám být ze strany Správce řádně zdůvodněno.